L'Enclause, versant Nord
L'Enclause, versant Nord - L'Enclause, versant N (Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S) - Par PatdeGap