Pic de l'Aupillon, face NE
Pic de l'Aupillon, face NE - Pic de l'Aupillon, couloir NE (Préalpes de Digne) - Par PatdeGap