Brec Second, versant Sud
Brec Second, versant Sud - Brec Second, versant Sud (Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S) - Par PatdeGap