Gde Gautière, versant Est
Gde Gautière, versant Est - Grande Gautière, versant E (Préalpes de Digne) - Par PatdeGap